Tuesday, October 13, 2009

Shabd

1 comment:

Anonymous said...

Shabdla nakich talvarichi dhar aste.,
yat til matra hi shanka naste.,

pan

Shabdhacha gundharmach aahe asa....
Premcha ani Ragacha
to aasva gulam jasa......

mhanuch tujhya hya shabdla aahe amcha manacha mujra.........

regds
Pratima Mohite